شیرفلکه زبانه لاستیکی :ولو(Valve)ولو یک وسیله مکانیکی می باشد که

مشاهده